+46 587 10140 info@dianor.se

Policy Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy

Hos oss är omtanke och respekt för varandra och att ha ansvar för sina arbetsuppgifter exempel på viktiga faktorer som främjar goda och trygga arbetsförhållanden i vår verksamhet. Vi vidtar de åtgärder som behövs för att förhindra och förebygga att medarbetare skadas i arbetet.

Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning och medarbetare. Lagstiftning är minimikrav.

Vi utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Vi utreder ohälsa, olycksfall, tillbud och risker för att undvika upprepande.

Företagets arbetsmiljö, som inbegriper såväl fysiska som psykosociala faktorer, skall kännetecknas av engagemang, effektivitet, förändringsvilja och ansvarstagande. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa.

Arbetsmiljön skall:

  • Präglas av ett engagerat ledarskap
  • Kännetecknas av respekt, öppenhet och tillit för varandra samt stimulera framgångsvilja
  • Inbegripa ständigt förbättrad hantering av arbetsmiljöfrågor
  • Följas upp minst en gång per år
  • Diskuteras på de arbetsplatsträffar vi har, där verksamheten i sin helhet behandlas
  • Medföra personligt ansvarstagande för hälsa och miljö i det dagliga arbetet, bl.a. genom att följa bestämmelser, rutiner och beslut
  • Ge medarbetarna möjligheter att påverka sin egen arbetssituation, genom att det ges ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
  • Skapa förutsättningar för bättre prestationer samt personlig och yrkesmässig utveckling

Denna Policy är framtagen av ledningen på Dianor AB.
Nora 2022-05-26

Arbetsmiljopolicy-Dianor_220526