+46 587 10140 info@dianor.se

Diamantskärpverktyg

Dianor erbjuder ett närmast komplett sortiment av diamantskärpverktyg (avrivningsverktyg)

Skärpverktyg med diamant

Diamantskärpverktyg

Produktblad med vårt standardsortiment för avrivningsverktyg

Skärpverktyg är ett samlingsbegrepp för verktyg som används för att forma och/eller skärpa slipskivor, främst keramiska. Att välja skärpverktyg innebär att välja teknik för skärpning samt att dimensionera verktyget och skärpparametrar för att uppnå ett önskat resultat. De viktigaste frågorna att beakta är:

 • Krav på den slipade ytan.
 • Toleranskrav.
 • Rak– eller profilskärpning.
 • Krav på intervall och tidsåtgång för skärpoperationen.
 • Tillgänglig maskinutrustning.
 • Slipskivans egenskaper d.v.s. diameter och bredd, kornstorlek, hårdhet.
 • Seriestorlekar.
 • Verktygsekonomi.

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för just ditt behov! Kontakta oss

Olika typer av diamantskärpverktyg

 • Enstensverktyg består av en naturdiamant med en eller flera spetsar monterade i någon form av hållare.
 • Flerstensverktyg arbetar med flera diamanter i ingrepp samtidigt för bättre verktygslivslängd eller snabbare skärpning.
 • Syntetdiamant i form av kvadratiska stavar används både i enstens– och flerstensutförande. Med dessa kan högre toleranser och jämnare skärpresultat erhållas.
 • Diamantimpregnerade verktyg består av ett diamantpulver bundet i en sintrad metall. Ger mycket robusta verktyg för tuffa applikationer.

Diamantkvaliteter

 • FE/GC Endast en bra spets. Ej omfattningsbar. Naturdiamanter klassificeras efter antal goda spetsar och mängden sprickor och inneslutningar i diamanten. En perfekt diamant är i form av en oktaeder med sex goda spetsar och är fri från sprickor och inneslutningar. En hög kvalitet medför god värme- avledningsförmåga vilket är avgörande för diamantens livslängd.
 • FC: Normalkvalitet, Minst fyra goda spetsar. Begränsade inneslutningar.
 • FB: Minst fem goda spetsar, obetydliga inneslutningar
 • FA/OA: Diamanter av högsta kvalitet. Oktaedrar med minst fem goda spetsar och så gott som fri från sprickor och inneslutningar.
 • TM: “Triangle maccles”. Diamanter av mycket hög kvalitet formade som plattor med tre spetsar
 • LS: “Long Stones”. Diamanter av mycket hög kvalitet formade som avlånga “risgryn” med mycket konstant tvärsnittsarea genom hela diamanten.

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för just ditt behov! Kontakta oss

Syntetdiamant av två typer förekommer i avrivningsverktyg:

 • Mono-kristallin-diamant: ”Monodress”. En stav med kvadratiskt tvärsnitt formad av en homogen syntetiskt framställd diamantkristall. Har liksom en naturlig diamant ett kristallgitter med vissa speciella riktningar varför det är betydelsefullt hur staven är vriden vid ansättningen mot slipskivan.
 • CVD-diamant, ”Polydress”: Som ”Monodress” men diamantens struktur är oregelbunden.

Avrivningsverktyg BVM/BVP

Bladverktyg med syntetdiamant.

Avrivningsverktyg ur våra serier BVM och BVP används för profilering och skärpning av slipskivor där höga krav på precision och konstanta egenskaper ställs. Genom att syntetdiamanten, i form av en stav, har exakt samma bredd och area under hela sin livstid kan slipskivans struktur hållas konstant och en hög profilnoggrannhet kan uppnås. Serierna BVM och BVP har olika typer av diamanter. I BVM-verktygen utgörs de av en ”monokristallin” diamant. Diamanten skall i dessa verktyg orienteras korrekt i slipriktningen. BVP-verktygen har en ”poly-kristallin” diamant. Dess slupmässigt orienterade diamantkorn gör att diamanten kan vridas fritt. Även egenskaper som hårdhet och pris kan avgöra valet

Förutom detta förekommer en rad specialutförande anpassade till speciella applikationer. Kontakta oss så hjälper vi dig med rekommendationer.

Avrivningsverktyg BVM/BVP

Avrivningsverktyg BVM/BVP

Att tänka på vid avrivningsoperationer med diamantverktyg

 • Diamanter är känsliga för slag, stötar och överhettning.
 • Slipskivan skall vara väl balanserad och fri från vibrationer och verktyget väl fastspänt.
 • Avrivning bör ske under samma förhållande som själva slipoperationen.
 • Vid avrivning med kylvätska bör skivan överspolas och vara helt våt innan avrivningen påbörjas, och att kylvätska flödar kontinuerligt vid verktygets ingreppspunkt. Högt spoltryck är en fördel.
 • Vid torr avrivning får verktyget inte vara i ingrepp mer än en mycket kort tid. Låt verktyget svalna innan nytt ingrepp. Kyl ej genom tillförande av kylvätska.
 • Skärdjup normalt 0,004 – 0,03 mm, max 0,05 mm.
 • Matningshastighet 0,05 – 0,5 mm/varv.

Hör gärna av dig till oss!